به وب سايت من خوش آمديد
جستجو گر سايت

عبارت مورد جستجو :

ویژگی سخن

سخنان رودکی در قوت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت و وصف ،کم نظیر
است و لطافت و متانت و انسجام خاصی در ادبیات وی مشاهده می شود که مایه
تأثیر کلام او در خواننده و شنونده است. از غالب اشعار او روح طرب و شادی و
عدم توجه به آنچه مایه اندوه و سستی باشد مشهود است و این حالت گذشته از
اثر محیط زندگی و عصر حیات شاعر نتیجه فراخی عیش و فراغت بال او نیز می
باشد. با وجود آنکه تا یک میلیون و سیصد هزار شعر بنا به گفته رشیدی
سمرقندی به رودکی نسبت داده اند تعداد اشعاری که از او امروزه در دست است
به هزار بیت نمی رسد.از نظر صنایع ادبی گرانبهاترین قسمت آثار رودکی مدایح او نیست، بلکه
مغازلات اوست که کاملاً مطابق احساسات آدمی است، شاعر شادی پسند بسیار جالب
توجه و شاعر غزلسرای نشاط انگیز، بسیار ظریف و پر از احساسات است.گذشته از مدایح و مضمون های شادی پسند و نشاط انگیز در آثار رودکی،
اندیشه ها و پندهایی آمیخته به بدبینی مانند گفتار شهید بلخی دیده می شود.
شاید این اندیشه ها در نزدیکی پیری و هنگامی که توانگری او بدل به تنگدستی
شده نمو کرده باشد، می توان فرض کرد که این حوادث در زندگی رودکی، بسته به
سرگذشت نصر دوم بوده است. پس از آنکه امیر قرمطی را خلع کردند مقام افتخاری
که رودکی در دربار به آن شاد بود به پایان رسید.با فرا رسیدن روزهای فقر و تلخ پیری، دیگر چیزی برای رودکی نمانده بود،
جز آنکه بیاد روزهای خوش گذشته و جوانی سپری شده بنالد و مویه کند.
صفحات سايت